10. BIM Anwendertag Hamburg 18_06_2013-04.jpg
10. BIM Anwendertag Hamburg 18_06_2013-04.jpg
10. BIM Anwendertag Hamburg 18_06_2013-01.jpg
10. BIM Anwendertag Hamburg 18_06_2013-10.jpg
10. BIM Anwendertag Hamburg 18_06_2013-09.jpg